A K3 Sport Kft. (K3 Fitness) (2143 Kistarcsa, Szabadság u. 14.) Cégjegyzékszám 13-09-163313; adószám: 24302564-2-13; statisztikai számjel: 24302564-9311-113-13; képviseli: Vigh Csaba ügyvezető) az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit, partnereit és munkavállalóit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről.

E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a K3 Sport Kft. milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat.

Az adatkezelő adatai

Neve: K3 Sport Kft.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 14.

Szervezet nyilvántartási száma: 13-09-163313

Adószám: 24302564-2-13

Képviselő: Vigh Csaba ügyvezető

 

Alkalmazandó jogszabályok:

–  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  2016/679  rendelete  („GDPR”);  –  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (infó törvény)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

–   az   elektronikus   kereskedelmi   szolgáltatások,   valamint   az   információs   társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ütv.”);

–  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló

 1. évi LIII. törvény („Pmt.”)

– 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban Szvtv.)

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megértéséhez

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám,  helymeghatározó  adat,  online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;2.   érintett:   az   a   természetes   személy,   akinek   a   személyes   adata   a   tárgya   valamely adatkezelésnek.  A  Fitness  terem  által  nyújtott  Szolgáltatásokat  a  Társaság  alapvetően  18. életévét  betöltött  természetes  személyeknek  nyújtja,  így  adatkezelési  folyamatait  is  ezen körülménynek  megfelelően  alakította  ki.  A  GDPR.  8.  cikk  (1)  bekezdése  értelmében  a  16. életévét   be   nem   töltött   gyermek   személy   nyilatkozatához   a   törvényes   képviselőjének hozzájárulása  szükséges,  a  Társaság  valamennyi  olyan  esetben,  amikor  ilyen  érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását.
 2. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló  és  egyértelmű  kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  nyilatkozat  vagy  a  megerősítést félreérthetetlenül  kifejező  cselekedet  útján  jelzi,  hogy  beleegyezését  adja  az  őt  érintő személyes adatok kezeléséhez.
 3.   adatkezelés:   a   személyes   adatokon   vagy   adatállományokon   automatizált   vagy   nem automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő  hozzáférhetővé  tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 4. adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyikre teljesül: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulását adta, személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR. 6 cikk (1) bekezdés d.) pont az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme   miatt   szükséges   GDPR   6.cikk   (1)   bekezdés   f)   pont:   jogos   érdek,   mindig érdekmérlegelés szükséges Az adatkezelő célját e jogalapokra hivatkozással kell meghatározni.
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő  a  Társaság,  de  bizonyos  folyamatokban,  ahol  ez  külön  megjelölésre  kerül,  a Társaságon  kívül  további  adatkezelők  is  végeznek  adatkezelési  tevékenységet.  A  Társaság adatkezelőnek  minősül  mindazon  információk  tekintetében  és  kezeli  mindazon  adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás  igénybevétele  során  átadnak  a  Társaság  részére,  feltöltenek  a  Weboldalra, valamint amely adatokat a Társaság gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.
 6. adatfeldolgozó:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy bármely szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 7. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv,  amely  nem  azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel,  az  adatfeldolgozóval  vagy azokkal  a  személyekkel,  akik  az  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  közvetlen  irányítása  alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;9. címzett:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség,  vagy  bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal  összhangban  férhetnek  hozzá  személyes  adatokhoz,  nem  minősülnek  címzettnek;  az említett  adatok  e  közhatalmi  szervek  általi  kezelése  meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 8. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során  a  személyes  adatokat  valamely  természetes  személyhez  fűződő  bizonyos  személyes jellemzők   értékelésére,   különösen   a   munkahelyi   teljesítményhez,   gazdasági   helyzethez, egészségi    állapothoz,    személyes    preferenciákhoz,    érdeklődéshez,    megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 9. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön   tárolják,   és   technikai   és   szervezési   intézkedések   megtételével   biztosított,   hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 10. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 11. adatvédelmi  incidens:  a  biztonság  olyan  sérülése,  amely  a  továbbított,  tárolt  vagy  más módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését,  elvesztését, megváltoztatását,   jogosulatlan   közlését   vagy   az   azokhoz   való   jogosulatlan   hozzáférést eredményezi;
 12. genetikai  adat:  egy  természetes  személy  örökölt  vagy  szerzett  genetikai  jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 13. biometrikus  adat:  egy  természetes  személy  testi,  fiziológiai  vagy  viselkedési  jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat
 14. egészségügyi  adat:  egy  természetes  személy  testi  vagy  pszichikai  egészségi  állapotára vonatkozó  személyes  adat,  ideértve  a  természetes  személy  számára  nyújtott  egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

 1. az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés  folyamatban  van,  jogosult  arra,  hogy  a  személyes  adatokhoz  és  a  következő információkhoz hozzáférést kapjon:a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d)  adott  esetben  a  személyes  adatok  tárolásának  tervezett  időtartama,  vagy  ha  ez  nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g)  ha  az  adatokat  nem  az  érintettől  gyűjtötték,  a  forrásukra  vonatkozó  minden  elérhető információ;
 8. h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást  is,  valamint  legalább  ezekben  az  esetekben  az  alkalmazott  logikára  és  arra vonatkozó  érthető  információk,  hogy  az  ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel  bír,  és  az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) : Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 2. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 3. b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. c)  az  érintett  a  21.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  tiltakozik  az  adatkezelése  ellen,  és  nincs elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az  adatkezelésre,  vagy  az  érintett  a  21.  cikk(2)  bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 5. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információstársadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta  a  személyes  adatot,  és  az  (1)  bekezdésértelmében  azt  törölni  köteles,  az  elérhető technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek  figyelembevételével  megteszi  az  észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikaiintézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra  mutató  linkek  vagy  e  személyes  adatok  másolatának,  illetve  másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőreruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásacéljából;
 2. c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 3. d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1)bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)  az  érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  adatkezelő  ellenőrizze  a  személyes adatok pontosságát;
 2. b)  az  adatkezelés jogellenes,  és  az érintett  ellenzi  az adatok  törlését, és  ehelyett  kéri  azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)  az  adatkezelőnek  már  nincs  szüksége  a  személyes  adatokra  adatkezelés  céljából,  de  az érintett  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez; vagy) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás  alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás  kivételével csak az érintett   hozzájárulásával,   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez,   érvényesítéséhez   vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek szerint korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy  ezt  akadályozná  az  az  adatkezelő,  amelynek  a  személyes  adatokat  a  rendelkezésére bocsátotta,  ha:  a)  az  adatkezelés  a  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja  vagy  a  9.  cikk  (2) bekezdésének  a)  pontja  szerinti  hozzájáruláson,  vagy  a  6.  cikk  (1)  bekezdésének  b)  pontja szerinti  szerződésen  alapul;  és  b)  az  adatkezelés  automatizált  módon  történik.  Az  adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható  –  kérje  a  személyes  adatok  adatkezelők  közötti  közvetlen  továbbítását.  Az említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának  keretében  végzett  feladat  végrehajtásához  szükséges.   Az  említett  jog  nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

 1. A  tiltakozáshoz  való  jog:  Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,  hogy  az  adatkezelést  olyan  kényszerítő  erejű  jogos  okok  indokolják,  amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi   igények   előterjesztéséhez,   érvényesítéséhez   vagy   védelméhez   kapcsolódnak.   Ha   a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez  kapcsolódik.  Ha  az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az tiltakozáshoz való jogra legkésőbb  az  érintettel  való  első  kapcsolatfelvétel  során  kifejezetten  fel  kell  hívni  annak figyelmét,  és  az  erre  vonatkozó  tájékoztatást  egyértelműen  és  minden  más  információtól elkülönítve   kell   megjeleníteni.   Az   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való  jogot  műszaki  előírásokon  alapuló  automatizált  eszközökkel  is  gyakorolhatja.  Ha  a személyes  adatok  kezelésére  a  89.  cikk  (1)  bekezdésének  megfelelően  tudományos  és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve,  ha  az  adatkezelésre  közérdekű  okból  végzett  feladat  végrehajtása  érdekében  van szükség.

 

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek Az adatkezelő felelős a következő elveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”):

A személyes adatok

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f)    kezelését    oly    módon    kell    végezni,    hogy    megfelelő    technikai    vagy    szervezési intézkedésekalkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő  biztonsága,  az adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelő a felhasználók személyes adatait a következő esetekben kezeli

 1. a) az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten,
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) egyes esetekben az érintett adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
 4. d)   az   érintett   személyes   adatainak   kezeléséhez   Társaságunknak,   vagy   pedig   harmadik személynek fűződik jogos érdeke, 1995. évi LXVI. törvény szerint az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó  értékű iratokat őrző természetes személyek kötelesek a szervesen összetartozó   irataik   egységének,   illetve   eredeti   rendjének   megőrzéséről,   valamint   a tulajdonukban vagy birtokukban lévő maradandó értékű iratok megóvásáról gondoskodni. E körbe tartoznak a kérdésben említett munkaügyi iratok (a munkavállalók adatai, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok), melyek tehát– a fenti előírásokból következően – nem selejtezhetők,  a  foglalkoztatónak  meg  kell  őriznie  azokat,  illetve  a  cég  megszűnésekor  a végelszámolónak,  felszámolónak  gondoskodnia  kell  iratőrzőnél  történő  elhelyezéséről.  E törvényi előírások miatt – illetve az egységes szabályozás hiányosságából fakadóan – kell a fenti személyes  adatokat  (melyek  a  munkaszerződéshez  kapcsolódnak  szervesen)  ezen  adatokat ilyen hosszú ideig megőrizni.

A K3 Sport Kft., mint Adatkezelő a Látogatók, munkavállalók, egyéb szerződéses partnerek(továbbiakban Érintettek) fenti személyes adatait bármely, a fentiekben meghatározottaktól  eltérő  célból  –  így  különösen  szolgáltatása  hatékonyságának  növelése, vagy  piackutatás  céljából  –  csak  az  adatkezelési  cél  előzetes  meghatározása  mellett  és  a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze  az  érintett  azonosító  adataival  és  a  hozzájárulása  nélkül  nem  adhatók  át  harmadik személy  számára.  Az adatokat elsődlegesen az  Adatkezelő,  illetve  az  Adatkezelő  belső munkatársai   jogosultak   megismerni,   azokat   nem   teszik   közzé,   azonban   jogosultak   a könyvelőnek, mint adatfeldolgozónak átadni az éves szerződések esetén kiállított számlákat, melyek a látogatók és a K3 Sport Kft.. között létrejött szerződéseken alapulnak. A könyvelő további munkaszerződések és az azokhoz kapcsolódó további személyes adatokat,  illetve  az  egyéb  partnerekkel  kötött  szerződéseken  alapuló  számlákat,  illetve  az azokban szereplő személyes adatokat kezeli, mint adatfeldolgozó a Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület. és a közte létrejött adatfeldolgozói szerződés alapján. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban  foglaltaknak  megfelel,  az  Adatkezelő  köteles  bizonyítani.  Az  adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. Az érintett személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett jogsértés esetén továbbá jogorvoslatért fordulhat:

 • Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 2.)
 • Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatósághoz  (1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet fasor 22/c.)

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK

 1. A K3 Sport Kft., K3 Fitness edzőterem látogatói, regisztrált ügyfelei
 2. A K3 Sport Kft. munkavállalói
 3. A K3 Sport Kft. egyéb szerződéses partnerei

 

AZ ADATKEZELŐK ÁLTAL KEZELT ADATOK

  Látogatók/ regisztrált ügyfelek esetén

K3 Sport Kft.  ügyféladatbázis nyilvántartó rendszert üzemeltet, beléptető kártya készítése mellett. A napi jegy vagy, a bérletek kiállításával (aznapi hatállyal, napijegy esetén a regisztráció időpontjától, mely egyszeri belépésre jogosít) edzőtermi szolgáltatás   nyújtására   irányuló   szerződés   jön   létre   a   K3   Fitness-t   üzemeltető K3 Sport Kft. és a látogatók (ügyfelek) között.

Szolgáltatások a napi jegy és bérletek megvásárlása esetén:

– edzőterem korlátlan használata

– zuhanyzó, öltöző biztosítása

 

1. A napi jegy és a bérletek esetén a kezelt adatok:

 Név, születési név kapcsolattartás GDPR. 6. cikk 1. bekezdés a. ) pont az érintett jogszerű tiltakozása esetén hozzájárulása visszavonásáig, a nyilvántartás során kiállított kártya utolsó használatától számított 1 év

 lakcím kapcsolattartás GDPR. 6. cikk 1. bekezdés a. ) pont az érintett jogszerű tiltakozása esetén  hozzájárulása  visszavonásáig,  a  nyilvántartás  során  kiállított  kártya  utolsó használatától számított 1 év

 telefonszám kapcsolattartás GDPR. 6. cikk 1. bekezdés a. ) pont az érintett jogszerű tiltakozása esetén hozzájárulása visszavonásáig, a nyilvántartás során kiállított kártya utolsó használatától számított 1 év

 email kapcsolattartás GDPR. 6. cikk 1. bekezdés a.) pont az érintett jogszerű tiltakozása esetén  hozzájárulása  visszavonásáig,  a  nyilvántartás  során  kiállított  kártya  utolsó használatától (aktivitástól) számított 1 év

 azonosító   szám   a   nyilvántartási   rendszerben   való   könnyebb   beazonosíthatóság érdekében GDPR. 6. cikk 1. bekezdés a) pont az érintett jogszerű tiltakozása esetén hozzájárulása  visszavonásáig,  illetve  a  nyilvántartás  során  kiállított  kártya  utolsó használatától (aktivitástól) számított 1 év

 mozgókép készítése (kamerás megfigyelőrendszer) a fitness termethasználó látogatók testi  épségének  megőrzése,  illetve  balesetek  megelőzése  céljából,  illetve  egyéb vagyonvédelmi    indokok  GDPR.  6.  cikk  1.bekezdés  a.)  pont  az  érintett  jogszerű tiltakozása esetén hozzájárulása visszavonásáig, illetve a felvételt követő maximum 20 napig

2. Egyéb szerződéses partnerek esetén kezelt adatok:

 Cégnév  szerződés  megkötéséhez,  illetve  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges GDPR.  6.  cikk.  1  .bek.  b.  és  c.  pont  (szerződés  teljesítéséhez)  a  számla  kiállításától számított 8 év (a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint)

 székhelye szerződés megkötéséhez, illetve jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR. 6. cikk 1. bekezdés b. és c. pont a számla kiállításától számított 8 év (a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint)

 képviselő   neve   szerződés   megkötéséhez,   illetve   jogi   kötelezettség   teljesítéséhez szükséges GDPR. 6. cikk 1 bekezdés b. és c. pont (szerződés teljesítéséhez) a számla kiállításától számított 8 év (a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint)

kapcsolattartó    személye    szerződés    megkötéséhez,    illetve    jogi    kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR. 6. cikk 1 bekezdés b. és c. pont (szerződés teljesítéséhez) a számla kiállításától számított 8 év (a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint)

 adószám szerződés megkötéséhez, illetve jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR. 6. cikk 1 bekezdés b. és c. pont (szerződés teljesítéséhez) a számla kiállításától számított 8 év (a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint)

 bankszámlaszám; számlavezető pénzintézet neve szerződés megkötéséhez, illetve jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR. 6. cikk 1 bekezdés b. és c. pont (szerződés teljesítéséhez)  a  számla  kiállításától  számított  8  év  (a  számvitelről  szóló  törvény rendelkezései szerint)

 telefonszám szerződés  megkötéséhez szükséges  GDPR 6.  cikk 1. bekezdés b. pont  a számla kiállításától számított 8 év (a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint)

 e-mail szerződés megkötéséhez szükséges GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pont a számla kiállításától számított 8 év (a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint)

 postázási  cím,  számlázási  cím  szerződés  megkötéséhez  szükséges  GDPR  6.  cikk  1. bekezdés  b.  pont  a  számla  kiállításától  számított  8  év  (a  számvitelről  szóló  törvény rendelkezései szerint)

 

3. A munkavállalók, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak esetén:

 Munkaszerződésben, vállalkozási/ megbízási szerződésben szereplő adatok:

–  Név, születési név szerződés megkötéséhez szükséges GDPR. 6. cikk. 1 .bek. b.) pont

(szerződés teljesítéséhez)

–  édesanyja  neve  szerződés  megkötéséhez  szükséges  GDPR.  6.  cikk.  1  .bek.  b.)  pont

(szerződés teljesítéséhez)

–  születési  hely  szerződés  megkötéséhez  szükséges  GDPR.  6.  cikk.  1  .bek.  b.)  pont

(szerződés teljesítéséhez)

 lakcím szerződés megkötéséhez szükséges GDPR. 6. cikk. 1 .bek. b.) pont (szerződés teljesítéséhez)

–  személyi igazolvány szám szerződés megkötéséhez szükséges GDPR. 6. cikk. 1 .bek. b.)

pont (szerződés teljesítéséhez)

–  lakcímkártyaszám szerződés megkötéséhez szükséges GDPR. 6. cikk. 1 .bek. b.) pont

(szerződés teljesítéséhez)

–  telefonszám  szerződés  megkötéséhez  szükséges  GDPR.  6.  cikk.  1  .bek.  b.)  pont

(szerződés teljesítéséhez)

 email  szerződés  megkötéséhez  szükséges  GDPR.  6.  cikk.  1  .bek.  b.)  pont  (szerződés teljesítéséhez)

–  azonosító  szám  szerződés  megkötéséhez  szükséges  GDPR.  6.  cikk.  1  .bek.  b.)  pont

(szerződés teljesítéséhez)

 mozgókép készítése (kamerás megfigyelőrendszer) a fitness termethasználó látogatók testi  épségének  megőrzése,  illetve  balesetek  megelőzése  céljából,  illetve  egyéb vagyonvédelmi    indokok  GDPR.  6.  cikk  1.bekezdés  a.)  pont  az  érintett  jogszerű tiltakozása esetén hozzájárulása visszavonásáig, illetve a felvételt követő maximum 20 napig 

Adatkezelés  időtartama:  a  volt  biztosítottra  irányadó  öregségi  nyugdíjkorhatár  betöltését követő öt évig (1997. évi 81. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 99/A § (1) bekezdés.

KAMERA RENDSZER

Adatkezelő az  edzőterem  területén  az  emberi  élet,  testi  épség  megóvása,  veszélyes  gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelmi célból (K3 Sport Kft., 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 14.)   kamerarendszert   üzemeltet,   melyre   a   jelen   tájékoztató   rendelkezései   –   a kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó 2. sz. szabályzatban (lásd. jelen szerződés 3. számú melléklete) foglalt eltérésekkel – vonatkoznak. Az edzőterem látogatói a terem szolgáltatásainak igénybevételével,   illetve   a   terembe   történő   belépéssel   önkéntesen,   befolyásmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képmás (fotó vagy videó) készüljön a K3 Sport Kft. által az edzéseken vagy szervezett zártkörű, vagy nyílt rendezvényeken, illetve mindazon eseményeken, ahol a K3 Sport Kft. és /vagy képviseletében a látogató, munkavállaló részt vesz.

Amennyiben a látogató a teremben történő kamera rendszer működését ellenzi, és ahhoz nem járul hozzá, úgy szolgáltatásainkat szintén nem tudja igénybe venni. Amennyiben a látogató hozzájárul a kamerarendszer üzemeltetéséhez, úgy a jelen tájékoztató 2. számú mellékletét képező kamerarendszer szabályzatban foglaltakban ismerheti meg a felvételekkel kapcsolatos legfontosabb szabályokat.

A munkavállalók tekintetében (azon munkavállalók, akik közvetlenül az információs- recepciós pultnál  végeznek  munkát  a  munkaköri  leírásuk  alapján,  és  pénzt  kezelnek)  a  munkáltatói jogszerű érdek GDPR. 6.cikk 1. bekezdés f. pontjára alapítjuk a kamerarendszer működésének jogalapját, azaz nem a munkavállalók hozzájárulásához kötött, mellyel kapcsolatban elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. (lásd. 3.számú melléklet) A teszt eredményeképpen megállapításra került, hogy a munkáltatói jogszerű érdek (vagyonvédelem) magasabb rendű, mint a látogatók, és munkavállalók magánszféra tiszteletben tartásához fűződő, valamint a személyes adatainak védelméhez  való  joga,  azonban  a  munkáltatói  jogos  érdek  csak  arányosan  korlátozhatja mindezen munkavállalói jogokat, melynek biztosításra a munkavállalókat a munkáltató külön tájékoztatni köteles a kamerarendszer szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Külön felhívjuk a figyelmet 16. életévüket még nem betöltött látogatóinkkal kapcsolatban, hogy törvényes képviselőjük beleegyezése nélkül nem vehetik igénybe az edzőtermi szolgáltatásokat, továbbá    róluk    fénykép    és    videofelvételek    készítése    szintén    törvényes    képviselőjük hozzájárulásához  kötött.  A  hozzájárulás  megadása  határozatlan  időre  szól,  és  visszavonásig érvényes. Amennyiben a törvényes képviselő külön írásban nem juttatja el hozzánk az alábbi email    címre    a    hozzájárulásának    visszavonásával    kapcsolatos    nyilatkozatát    (e-mail: info@nadasdfitness.hu)  )  társaságunk  úgy  tekinti,  hogy  a  kiskorú,  törvényes  képviselője hozzájárulásával veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Mellékletek:

Kameraszabalyzat

1 melléklet – elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó szabályzat

2 melléklet – elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó szabályzat

3 melléklet – tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

4 melléklet – Kérelem az érintett jogainak gyakorlásához