Ezen tájékoztató arra szolgál, hogy  egyértelműen rögzítsük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk  és tároljuk ügyfeleink személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint a vonatkozó, a személyes adatok védelmével kapcsolatos magyar jogszabályokkal összhangban. 

Kérjük, hogy az adatkezelési tájékoztatót szíveskedjen a K3 Fitness edzőterem szolgáltatásainak igénybevétele előtt elolvasni.

 1. Az Adatkezelő személye

Megnevezése:               K3 Sport Kft

Székhelye:                2143 Kistarcsa, Szabadság út 14.

Cégjegyzékszám:          13 09 163313

Adószám:                 24302564-2-13

Adatkezelő képviselője: Balogh Ernő

Telefonszám:                  +3628742011

E-mail:                     info@k3fitness.hu

a továbbiakban: Adatkezelő.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, alapelvek, fogalmak

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk az Ön személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében, hogy az uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének módjáról.

Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerüljenek kezelésre, továbbá azok védelmet élvezzenek az arra jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással, illetve törléssel szemben, valamint óvja az adatokat a vétlen megsemmisülés, sérülés nyilvánosságra kerülés ellen.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató III. – VI.) pontja az Adatkezelő tevékenységeivel összefüggő egyes adatkezelésekről ad tájékoztatást, az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok gyakorlására vonatkozóan a VII.) pontban, az adatvédelmi incidens kezelés kezeléséről az VIII.) pontban tájékozódhat.

Alapelvek:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan
  vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
  károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait:

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön
  figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke,
  például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

FOGALMAK:

 • Személyes adat:
  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelés:
  a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő:
  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatkezelő munkatársa:
  az Adatkezelővel munka-, megbízási vagy egyéb jogviszonyban lévő olyan természetes személy, aki feladatai ellátása során személyes adatokkal kerül kapcsolatba.
 • Adatfeldolgozó:
  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Érintett hozzájárulása:
  az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi incidens:
  a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 •   Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi rendelkezések alapján végzi: 

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről … (általános adatvédelmi rendelet); 
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.); 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai. 

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalom meghatározásokkal. 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2023. 01.01-től visszavonásig tart. 

 1.  Az Edzőterembe történő belépés során megvalósuló adatkezelés

Annak érdekében, hogy Ön az Edzőterem szolgáltatását igénybe vehesse, az Edzőterembe történő belépést megelőzően az egyszeri belépésre jogosító napijegy kiváltásával, illetve a többszöri belépésre jogosító bérlet(ek) megvásárlásával egyidejűleg Önnek ki kell töltenie az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott Regisztrációs Űrlapot. A nyomtatvány kitöltését követően van lehetősége az Edzőterem területére belépni.

 

IV.1. A napijegy váltása során történő adatkezelés

Az egyszeri belépésre jogosító napijegy váltása során a vendégnek ki kell töltenie a Regisztrációs Űrlapot, mely az edzőterem szolgáltatásai igénybevételének feltétele. A nyomtatványon megadott adatok helyességét a recepciós munkatárs akár az Ön személyazonosító okmányán feltüntetett adatokkal történő összevetéssel is ellenőrizheti, diák vendég esetén a diákigazolványon lévő diákigazolvány számot is ellenőrizheti. A személyazonosító okmány adategyeztetésre történő átadásának megtagadása esetén az Edzőterem szolgáltatási nem vehetőek igénybe.

A kezelt adatok köre:

Kezelt személyes adat  Adatkezelés célja  Adatkezelés jogalapja 
Név  Számlaadási kötelezettség teljesítése  Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

Cím  Számlaadási kötelezettség teljesítése  Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

Születési idő 

(megadása nem kötelező) 

Diák és nyugdíjas kedvezmény igénybevételéhez. Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá az adatkezeléshez és jogosultságát egyéb módon nem igazolja, kedvezményt nem tudunk nyújtani Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

E-mail cím 

(megadása nem kötelező) 

Kapcsolattartás az ügyféllel, tájékoztatás az óra elmaradásáról, az edzőterem látogatásának egyéb akadályairól  Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

Telefonszám 

(megadása nem kötelező) 

Kapcsolattartás az ügyféllel, tájékoztatás az óra elmaradásáról, az edzőterem látogatásának egyéb akadályairól  Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

Fénykép  Fénykép készítésére annak érdekében kerül sor, hogy a bérletet csak az arra jogosult személy használhassa  Az adatkezelő jogos érdeke 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

Az edzőtermi rendszer a regisztráció során e-mail címet kér. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő nem akarja az e-mail címét megadni, úgy a recepciós egy nem működő e-mail címet rögzít a rendszerben.

Az adatkezelés célja:

A regisztrációs adatlapon a vezetéknév és keresztnév, valamint születési idő személyes adatok megadásának célja, hogy az Adatkezelő ellenőrizni tudja az Edzőterem szolgáltatását napijegy ellenében igénybe vevő személy személyazonosságát annak érdekében, hogy az esetleges rongálások, lopások és egyéb káresemények felmerülése, valamint jogsértő vagy szerződésszegő magatartások tanúsítása során a szükséges jogi lépéseket megtehesse.

A napjegyet vásárló személynek a regisztrációs lapon lehetősége van az e-mail címe és telefonszáma megadására, amelynek célja, hogy a személyes tárgyak, bérletek elvesztése esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot. 

Az adatkezelés jogalapja:

A vezetéknév, keresztnév, valamint születési idő és lakcím személyes adatok tekintetében adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés célja alpontban leírtak okán. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata során az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett.

A telefonszám, illetve e-mail cím személyes adatok tekintetében az adatkezelés az érintett személy önkénes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó rendszerünkben regisztrálva marad, mindaddig még a felhasználó annak törlését nem kéri. Amennyiben az érintett személy részéről jogellenes vagy szerződésszegő magatartás merül fel, az Adatkezelő a személyes adatokat a jogos érdekeinek érvényesítésére irányuló eljárás végéig kezeli.

IV.2. A többszöri belépésre jogosító bérletek megvásárlása során történő adatkezelés

A többszöri belépésre jogosító bérletek váltása során a vendégnek a vendégnek ki kell töltenie a Regisztrációs Űrlapot, mely az edzőterem szolgáltatásai igénybevételének feltétele. A nyomtatványon megadott adatok helyességét a recepciós munkatárs akár az Ön személyazonosító okmányán feltüntetett adatokkal történő összevetéssel is ellenőrizheti, diák vendég esetén a diákigazolványon lévő diákigazolvány számot is ellenőrizheti. A személyazonosító okmány adategyeztetésre történő átadásának megtagadása esetén az Edzőterem szolgáltatási nem vehetőek igénybe.

A kezelt adatok köre:

Kezelt személyes adat  Adatkezelés célja  Adatkezelés jogalapja 
Név  Számlaadási kötelezettség teljesítése  Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

Cím  Számlaadási kötelezettség teljesítése  Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

Születési dátum  

(megadása nem kötelező) 

Diák és nyugdíjas kedvezmény igénybevételéhez. Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá az adatkezeléshez és jogosultságát egyéb módon nem igazolja, kedvezményt nem tudunk nyújtani Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

E-mail cím 

(megadása nem kötelező) 

Kapcsolattartás az ügyféllel, tájékoztatás az óra elmaradásáról, az edzőterem látogatásának egyéb akadályairól, lejáró bérlet értesítés  Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

Telefonszám 

(megadása nem kötelező) 

Kapcsolattartás az ügyféllel, tájékoztatás az óra elmaradásáról, az edzőterem látogatásának egyéb akadályairól  Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

Fénykép  Fénykép készítésére annak érdekében kerül sor, hogy a bérletet csak az arra jogosult személy használhassa  Az adatkezelő jogos érdeke 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

Az edzőtermi rendszer a regisztráció során e-mail címet kér. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő nem akarja az e-mail címét megadni, úgy a recepciós egy nem működő e-mail címet rögzít a rendszerben.

Az adatkezelés célja:

A regisztrációs adatlapon a vezetéknév és keresztnév, valamint születési idő személyes adatok megadásának a bérletet kiváltó személyről célja, hogy az Adatkezelő ellenőrizni tudja az Edzőterem szolgáltatását bérlettel igénybe vevő személy személyazonosságát annak érdekében, hogy az esetleges rongálások, lopások és egyéb káresemények felmerülése valamint jogsértő vagy szerződésszegő magatartások tanúsítása során a szükséges jogi lépéseket megtehesse, valamint, hogy a többszöri belépésre jogosító bérletekkel történő visszaéléseket (több személy általi használat) megakadályozza.

A bérletet vásárló személynek a regisztrációs lapon lehetősége van az e-mail címe megadására, amelynek célja, hogy a személyes tárgyak, bérletek elvesztése esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot. 

Az adatkezelés jogalapja:

A vezetéknév, keresztnév, valamint születési idő és lakcím személyes adatok tekintetében adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés célja alpontban leírtak okán. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata során az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett.

A telefonszám, illetve e-mail cím személyes adatok tekintetében az adatkezelés az érintett személy önkénes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó rendszerünkben regisztrálva marad, mindaddig még a felhasználó annak törlését nem kéri. Amennyiben az érintett személy részéről jogellenes vagy szerződésszegő magatartás merül fel, az Adatkezelő a személyes adatokat a jogos érdekeinek érvényesítésére irányuló eljárás végéig kezeli.

 1. Számlázási adatok kezelése

Amennyiben Ön az igénybe vett szolgáltatás ellenértékéről számla kibocsátását kéri, vagy az Adatkezelő számla kibocsátására köteles, úgy a számlázási adatok vonatkozásában az adatkezelésre az alábbiak irányadóak:

A kezelt adatok köre:

 • Keresztnév és vezetéknév
 • Lakcím

Az adatkezelés célja:

A számlázási adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt számviteli kötelezettségének.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésében foglalt időtartamig köteles megőrizni.

Adattovábbítás:

A kiállított számlát az Adatkezelő az Adatkezelő részére könyvelési tevékenységet végző könyvelő, mint adatfeldolgozó részére továbbítja.

 1. Az Adatkezelő által kiküldésre kerülő hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van az Adatkezelő hírlevél szolgáltatására feliratkozni, mely kérést a recepciós kolléga rögzíti az edzőtermi rendszerben.

A kezelt adatok köre:

 • E-mail cím

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a hírlevélre feliratkozott személyek részére az Edzőteremmel kapcsolatos aktuális hírekről (nyitvatartás, árváltozás, szolgáltatások változása, új termékek bevezetése), akciókról, valamint a lejáró bérletről értesíthessük.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett személy önkénes hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatot az érintett személy adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat a hírlevélben elhelyezett linkre kattintva.

 1.      A Weboldal látogatása során keletkező személyes adatok (cookie-k, sütik):

A weboldal elérhetősége: https://k3fitness.hu/

 

Érintettek Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A weboldalt látogatók · dátum

· időpont

· a felhasználó számítógépének IP címe,

· a meglátogatott oldal címe,

· a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.  Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. kivéve, ha a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

 

Adatkezelés időtartama, törlés időpontja:

Az adatkezelés időtartama session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 365 napig tart.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintettnek lehetősége van a számára releváns cookie-kat beállítani illetve azokat törölni a böngészője Eszközök/Beállítások menüjében található Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 1.  ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Adatok kezelése, tárolása érdekében Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókkal működik együtt.

Cég neve: SportMate Club Kft.
Adószám: 13014711-2-08
Cégjegyzékszám: 08 09 029995
Székhely: 9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 22/C. 2.

Kapcsolattartó neve: Polák Roland
Telefonszámunk: +36 30 386 1316
E-mail címünk: roland@sportmateclub.com

 •  Személyes adatok továbbítása 

Az érintettek személyes adatai kizárólag a jogszabályon alapuló számlázási, adóbevallási, bejelentési kötelezettségek teljesítése érdekében, a jogszabályban előírt hatóságok részére kerülnek továbbításra.  

Külföldre adattovábbítás nem történik. 

Az érintettek személyes adatait ezen túlmenően kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói (recepciós, üzletvezető, könyvelést végző munkavállaló) jogosultak megismerni. 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama 

Az Adatkezelő a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig, a hozzájáruláson alapuló személyes adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

 •  Az adatkezelés egyéb szabályai 

Az edzőterem látogatói személyes adatainak kezelésére jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadók. 

 Az érintettől csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges. 

 Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére jelen Adatkezelési tájékoztató az irányadó.  

 Amennyiben az érintett az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, ill. az Adatkezelő jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, a szerződés nem jön létre. Egyéb eseteben az érintett hozzájárulását megtagadhatja. 

 Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

 Ha az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása alapján – tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkavállalónál kezdeményezni. 

 Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. 

 Az Adatkezelő munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy történjen, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 

 Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el. 

 Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, így védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. 

 1. Biztonsági kamerás megfigyelés az Edzőterem területén

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Edzőterem területén a vagyonbiztonság érdekében térfigyelő kamerarendszer működik, melyek az alábbi területeket figyelik meg:

 • recepció  
 • edzőterem területe
 • parkoló

A kamerarendszer működéséről az edzőterem területére történő belépést megelőzően figyelemfelhívó tájékoztatás került elhelyezésre.

A kezelt adatok köre:

 • Az edzőterem területére belépő, valamint az Adatkezelő munkavállalóinak a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. 

Az adatkezelés célja a vagyonvédelem: a munkavállalók és az edzőterem látogatói által az edzőterem területére behozott értéktárgyak védelme, jogsértések megelőzése, ill. észlelése, továbbá az Adatkezelő berendezéseinek, gépeinek, árukészletének vagyonvédelme. 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a vagyonvédelemhez és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével, továbbá a kamerarendszer működéséről szóló figyelemfelhívó tájékoztatásnak a bejáraton történő elhelyezésével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről az ingatlan területére történő belépést megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a rögzített felvételeket az edzőteremben, a rögzítés időpontjától számított 3 napig tárolja, ezt követően minden további beavatkozás nélkül automatikusan törlésre kerülnek (2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdés). Amennyiben valamely hatóság részéről megkeresés történik, az adatkezelő a felvételeket a hatóság felszólításában megjelölt ideig őrzi meg. 

Az adatkezelő a jogszabályban előírt kötelező adattovábbításokon kívül harmadik személyeknek személyes adatot nem továbbít. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatokhoz – a jogszabályban meghatározott időtartam alatt – az adatkezelő arra felhatalmazott és kijelölt munkatársa (jelen esetben az üzletvezető és a recepciós), valamint a jogszabályban meghatározott hatóság, az ügyészség és a bíróság férhet hozzá. Az adatkezelő a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani, illetve a kamerarendszer által közvetített élőképhez hozzáférést biztosítani. 

 A kamerák felvételei kizárólag szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárást lefolytató hatóság, bíróság részére kerülhetnek továbbításra. 

Azok az érintettek, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, ill. tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 1.  Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

Adatkezelő biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR, valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.

 

Az érintettek jogai: 

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapni.

 • A hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

 • A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 • A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlésnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.  

 • Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
 • Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak. 

 • A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 

 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 • Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 •  Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről 

Amennyiben az érintettet személyes adatai kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat, az I. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. 

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő köteles jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a weboldalon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és biztosítani annak a weboldalon történő folyamatos elérhetőségét.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön kérelmére 25 napon belül rendelkezésére bocsátja az általa kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közölje Önnel

 • a kezelt személyes adatok forrását;
 • az adatkezelés célját és jogalapját;
 • a kezelt személyes adatok körét;
 • a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának

szempontjait;

 • az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;
 • az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Ön jogosult továbbá arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Adatkezelő a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra, elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő, meghatalmazott). Adatkezelő a kérelmező jogosultságát minden egyes teljesítést megelőzően vizsgálja.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal, illetve Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető.

Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra került.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat az Adatkezelő rendelkezésére áll és annak valós tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye, amennyiben

 • Ön vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 • az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az érintett személy nyilatkozata, vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
 • az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen tájékoztatóban foglalt határidőn belül, ennek hiányában 25 napon belül töröljük az Ön személyes adatait, ha

 • az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illetve az Infotv.-ben foglalt alapelvekkel ellentétes;
 • az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;
 • jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, vagy a vonatkozó hazai illetve nemzetközi jogszabályokban foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;
 • az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;
 • Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;
 • az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.

Amennyiben Adatkezelő az Ön helyesbítésre, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról. Amennyiben Adatkezelő kérelmének eleget téve a személyes adatot helyesbíti, korlátozza vagy törli, ennek tényéről haladéktalanul értesíti az adattovábbítással érintett adatkezelőket annak érdekében, hogy hogy azok a helyesbítést, korlátozást vagy törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

 

 1.  Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli.

Amennyiben Adatkezelő az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá haladéktalanul értesíti Önt.

Az értesítéssel egyidejűleg Adatkezelő intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím:  1530 Budapest, Pf.:5. 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
Honlap:  

 

www.naih.hu 

A törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: 

www.birosag.hu/torvenyszekek 

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.